JAVNI RAZPISI IN POZIVI: Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

0
863

Za vas smo pripravljeni pripraviti razpisno dokumentacijo in prijavo na aktualne javne razpise.

Kontaktirajte nas na elektronski naslov sasa.slavnic@the-slovenia.com ali preko telefonske številke 030-316-601.

Na voljo je mikrokredit za podjetja iz obmejnih problemskih občin.

 • Višina kredita od 5.000 do 25.000 eur
 • Fiksna obrestna mera 1,1 %
 • Moratorij 6 mesecev
 • Ročnost do 60 mesecev
 • 1. rok za oddajo je že 1.2.2021.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

 • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
 • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Problemska območja

 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
 • obmejne problemske občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na 4 Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

POGOJI KREDITA

 • višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
 • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €
 • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
 • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev
 • moratorij kredita: do 6 mesecev
 • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno
 • minimalno zavarovanje kredita:

– 5 menic podjetja in

– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

 • črpanje kredita je v enkratnem znesku.

UPRAVIČENI STROŠKI

So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
 • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.

*Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

*Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

NEPOVRATNA SREDSTVA IN KREDITI V 2021
Gospodarsko ministrstvo je pripravilo zajeten program spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna sredstva, kot povratna sredstva.

Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov.

Od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev.


Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so:

a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,

               b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

UPRAVIČENCI

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo. 

Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 1. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 2. 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 3. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 4. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 5. 56.101 (restavracije in gostilne).

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:                                                             

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.