Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

0
378

Za vsa podjetja iz obmejnih in problemskih območij Slovenije je na voljo do 600.000 eur nepovratnih sredstev za nove začetne investicije ter ustvarjanje novih delovnih mest. Razpis pokriva tako podjetniške projekte kot tudi investicije na področju turizma. Upravičeni stroški so nakupi strojev in opreme, nematerialne naložbe, gradbeno obrtniška ter instalacijska dela ter deloma tudi nakup objektov in zemljišč. Prvi rok prijave že 30. 4.!

Za vas smo pripravljeni pripraviti razpisno dokumentacijo in prijavo na aktualne javne razpise. Prijavite se na novice kjer vas bomo sproti obveščali o vseh aktualnih razpisih.

Datum objave razpisa:12.03.2021

Rok za oddajo:Za prvo odpiranje 30. 4. 2021 do 24h, ter za drugo odpiranje 30. 8. 2021 do 24h

Višina sofinanciranja:Do 600.000 eur

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z: – vzpostavitvijo nove poslovne enote, – razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, – diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali – bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Prijaviti se je možno na 2 sklopa, na A) sklop podjetništvo in na B) sklop turizem.

Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za projekt v okviru sklopa turizem, morajo na novo urediti oz. obnoviti nastanitvene kapacitete z vsaj dvema novima ali obstoječima ležiščema, ki morajo biti kategorizirana z vsaj 2 zvezdicama oz. jabolkoma. V okviru sklopa turizem so upravičeni tudi projekti tistih prijaviteljev, ki z ležišči na upravičenem območju občin že razpolagajo. Projekt začetne investicije v takem primeru predstavlja:

• uvedbo nove ponudbe – v istem ali neposredno ob objektu kjer so ležišča ali

• obnovitev dela objekta, če je neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi (npr. obnova restavracije, širitev kuhinje) – v istem ali neposredno ob objektu, kjer so ležišča. Nastanitvene kapacitete se bodo morale oddajati turistom najmanj 5 let po zaključku investicije.

Projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis, niso upravičeni! Prav tako niso upravičeni projekti s področja trgovine (pretežna dejavnost prijavitelja)!

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje).

OPIS:
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oz. vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oz. Zakonu o zadrugah oz. po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju. Za upravičene prijavitelje se med drugim štejejo podjetja, ki so registrirana oz. vpisana po navedenih predpisih in na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije.

POGOJI:
Nekateri ključni pogoji & usmeritve
– ideja razpisa je spodbujanje zaposlovanja, posledično tudi pomemben del točk na ocenjevanju prejmete za obljubljena nova delovna mesta. Za max točk potrebno obljubiti 22 novih delovnih mest. Vlagatelj mora realizirati nove zaposlitve do najkasneje 31. 12. 2021 za projekte, sofinancirane samo v letu 2021 oziroma do 31. 12. 2022 za projekte, sofinancirane v letih 2021 in 2022 ali samo v 2022. Nova delovna mesta morajo ostati v regiji najmanj pet let, šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno za velika podjetja in tri leta pri malih in srednjih podjetjih.
– prijavitelj je na dan oddaje vloge na javni razpis registriran za dejavnost, ki jo opravlja in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter ima vsa ustrezna dovoljenja (gradbeno dovoljenje … ) in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije.

SREDSTVA:
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme (pogojno za MSP podjetja lahko tudi rabljena osnovna sredstva)
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela, v kolikor glede na naravo investicije potrebno veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ga je poptrebno priložiti že ob oddaji vloge
– nakup objektov in zemljišč – do največ 10% celotno upravičenih sofinanciranih stroškov.

– Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 23.813.372,16 eur, od tega 15 mio eur za sklop A ter 8,8 mio eur za sklop B turizem
– Maksimalna višina sofinanciranja v občinah Vzhodne kohezijske regije je:

• 45% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

• 35% za srednje velika podjetja, ter

• 25% za velika podjetja.


– Maksimalna višina sofinanciranja v občinah Zahodne kohezijske regije je:

• 30% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

• 20% za srednje velika podjetja, ter

• 10% za velika podjetja.
– Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 20.000 do največ 600.000 EUR.


– Obdobje upravičenih stroškov je od datuma oddaje vloge do najkasneje 29.10.2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021, oziroma do 28.10.2022 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2022.
– Investicija mora biti zaključena v skladu z vlogo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2021 za enoletne projekte sofinancirane v letu 2021 oziroma 31. 12. 2022 za enoletne projekte sofinancirane v letu 2022 ali dvoletne projekte sofinancirane v letih 2021 in 2022.

Za vas smo pripravljeni pripraviti razpisno dokumentacijo in prijavo na aktualne javne razpise. Prijavite se na novice kjer vas bomo sproti obveščali o vseh aktualnih razpisih.