Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

0
467

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in v širitev sistemov DO OVE.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
  • širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Datum zaključka:Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 02.09.2021.
Izdajatelj:Ministrstvo za infrastrukturo
Status:Veljavna objava
Vrsta:Javni razpis
Tematika:Obnovljivi viri energije
Predmet objave:Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in v širitev sistemov DO OVE. Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so: izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW; širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso; v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Rok za prijavo:Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju (3. 6. 2021) in septembru (2. 9. 2021).  Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo ministrstvo na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.  

POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV – Splošni pogoji

1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in ostalimi določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.

2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Če gre za razširitev obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

3. Raba lesne biomase kot goriva mora ustrezati zahtevam iz tč. 5 Priloge 1 razpisne dokumentacije.