P7C 2021 Kredit do 100.000 eur brez obresti

0
857

Za vas smo pripravljeni pripraviti razpisno dokumentacijo in prijavo na aktualne javne razpise. Prijavite se na novice kjer vas bomo sproti obveščali o vseh aktualnih razpisih.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo. 

Cilji javnega razpisa so:

– poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP) 1 ,

– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: – brezobrestnem kreditu, – brez stroškov odobravanja in vodenja, – nižjih zavarovalnih zahtevah, – ročnosti kredita, – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),

.

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičenci:

Mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas ter S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 oz. 2020 z oceno vsaj SB8. 

Upravičeni stroški:

Med upravičene stroške za prvi prijavni rok 22. 04. 2021 se upoštevajo stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP.

Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 05. ali tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021 se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

f) zaračunan pripadajoči DDV. 

POGOJI KREDITA

Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev. 

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. 

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. 

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri. 

Zavarovanje kredita:

– za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice; 

– za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

ROK ZA ODDAJO VLOG

Javni razpis ima dva prijavne roka; 20. 05 in 10. 06.2021.

Na prijavni rok 20. 05. in 10. 06. 2021 lahko kandidirajo vsa MSP podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ni izločena dejavnost ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.