Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu

0
624

Za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja gostinstva in turizma, ki so bila zaradi epidemije Covid-19 najbolj prizadeta, država ponovno ponuja pomoč.
 
Preko Agencije SPIRIT boste lahko podjetja dobila do 9.999 eur nepovratnih sredstev za pokrivanje obratovalni stroškov. 

Datum objave razpisa:09.04.2021

Rok za oddajo:23.4.21 do 18:00 ure, oz. do porabe sredstev.

NAMEN:
Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev. Ukrep je namenjen sofinanciranju obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Javni poziv ima dva sklopa:
– SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES .
– SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov.

OPIS:
Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika (= MSP) podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali samozaposleni s področja gostinstva in turizma, ter so imela na dan 12.3.2020 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (upravičene dejavnosti):
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
– I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
– N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.020 Spremljaj. Dej. Za umetniško uprizarjanje.

Drugi pogoji:
– Prijavitelj je imel na dan 12. 3. 2020 najmanj enega zaposlenega oziroma je bil samozaposlen.
– Prijavitelj ima v času pred izvedenim izplačilom pomoči po tem pozivu najmanj enega zaposlenega oziroma je samozaposlen.
– Prijavitelj ima plačane vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ter ne sme imeti nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja ter ddv.
– Do sredstev po tem pozivu niso upravičeni tisti subjekti, ki imajo registrirano dejavnost kot dopolnilno dejavnost in jim ta predstavlja dodaten vir prihodkov.
– Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so po podobnem pozivu prejela sredstva novembra 2020.
– Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer so imeli na dan 12.3.2020 sedež (velja za Sklop A), oz. se je na dan 12.3.2020 nahajal poslovni prostor, v katerem se izvaja upravičena glavna dejavnost (velja za Sklop B).

SREDSTVA:
– Skupna višina sredstev po tem javnem razpisu je 36,2 mio eur, od tega za KR zahod 19.978.780 eur ter za KR vzhod 16.221.220 eur.
– Višina sofinanciranja je najmanj 900 EUR in največ 9.999 EUR na enega prijavitelja.
– Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
– Sofinanciranje v okviru tega javnega poziva bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »COVID-19 – Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects«
– Višina pavšalnega zneska sofinanciranja se določi avtomatsko, in sicer po formuli za Sklop A = (celotni odhodki prejemnika pomoči v letu 2019 – stroški dela v letu 2019) * 16,5 %. Ter za Sklop B = višina celotnih prihodkov prejemnika pomoči v letu 2019 * 12,04%.