Mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja

0
543

Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za vas smo pripravljeni pripraviti razpisno dokumentacijo in prijavo na aktualne mikrokredite.

Prijavite se na novice kjer vas bomo sproti obveščali o vseh aktualnih razpisih, javnih vaučerjih in mikrokreditih.

Vse o javnih razpisih in pozivih si lahko preberete tukaj.

Vse o javnih vaučerjih si lahko preberete tukaj.

1. P1 PLUS 2021 – GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE ODPRTJE MAREC 2021

Za lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov povprašajte na svoji banki, ki sodeluje s SPS, ali bi vas podprli pri odobritvi kredita za obratna sredstva ali investicijo, potem skupaj pripravimo projekt za zavarovanje kredita ter subvencijo obrestne mere.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EURpodjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
 • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ dva mikrokredita v posameznem koledarskem letu.

Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe. Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita

Splošni pogoji: 

 • na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19;
 • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas;
 • podjetje ne sme biti v težavah;
 • nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa in drugih državnih institucij.


2. P7C 2021 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2

Do 100.000 EUR BREZOBRESTNEGA KREDITA neposredno namenjenega zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. 

 1. Namen razpisa in višina financiranja:

 2. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini do 100.000 EUR, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. 
 3. Cilj razpisa:
  Cilj javnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR,
  • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.Na ta način želimo MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2


3. POSOJILA ZA FINANCIRANJE NALOŽB V RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE IZ SKLADA SKLADOV COVID-19

Pri SID banki so vam na voljo posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19. Posojilni program je vzpostavljen z namenom spodbujanja podjetij vseh velikosti, in nudi financiranje za odpravo posledic COVID-19. Iz programa je podjetjem skupno na voljo 7,5 mio € sredstev.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Socialno podjetje.

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje z isto davčno številko posluje vsaj 6 mesecev in ima na dan oddaje vloge najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Se bo projekt izvajal v Sloveniji.
 • Projekt sodi v vsaj eno fokusno področje/tehnologijo po veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4).
 • Projekt se lahko začne pred oddajo vloge, vendar se še ni zaključil.
 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.
 • Je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja (velja za kredit z državno pomočjo).
 • Na dan 31. 12. 2019 podjetje nima statusa podjetja v težavah (velja za kredit z državno pomočjo).
 • Kredit lahko pridobijo tudi podjetja v zagonski (start-up) fazi.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 2.500.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let (v primeru državne pomoči pa do 8 let).
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.


4. SID BANKA – FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO RAZVOJNIH PROJEKTOV (RRI 3)

Si želite večje rasti in načrtujete izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, katerega rezultat je bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev, za vas pa predstavlja popolnoma nov produkt? Če je odgovor DA, vam v SID banki omogočajo ugodna posojila za financiranje tehnološko-razvojnih projektov! Iz programa je podjetjem skupno na voljo 100 mio € sredstev.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Obrestno mero, nižjo od tržnih (državna pomoč).
 • Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Svetujemo in financiramo

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če:

 • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu;
 • se izvede na območju Republike Slovenije;
 • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del;
 • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.