Javni vaučerji

0
420

Za vas smo pripravljeni pripraviti razpisno dokumentacijo in prijavo na aktualne vaučerje.

Prijavite se na novice kjer vas bomo sproti obveščali o vseh aktualnih vaučerjih.

Več o aktualnih razpisih si lahko preberete tukaj.

● Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov. Subvencija do 5.000 eur za izdelavo tržne raziskave določenega tujega trga. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj tega javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov (vse države razen Slovenije) z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet tega javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov izdelave tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s cilji: identifikacija in ocena novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja; ocena ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga; priprava načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga; identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu. Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:

Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih.
– Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
– Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 1.900.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca).
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju od leta 2019 do 2023.

● Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Subvencija do 9.999 eur za celotno podjetje, oz. do 600 eur po posameznem zaposlenem, za usposabljanje vaših zaposlenih na različnih področjih digitalnih kompetenc. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca/strokovnjaka izbranega usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov digitalnih kompetenc, ki ga vodi DIH
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20 % zaposlenih v podjetju.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 2.000.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 600 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR. za enega zaposlenega možno uveljavljati največ 600 EUR subvencije
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 12.2.2021 do 30.9.2023.
– Podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi največ en vavčer v obdobju 2019 do 2023.

● Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije. Subvencija do 9.999 eur za izdelavo digitalne strategije vašega podjetja. Dodaten pogoj vsaj 5 zaposlenih. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:
– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja: ● Izkušnja kupca (Customer eXperience); ● Podatkovna strategija; ● Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja; ● Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve; ● Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest; ● Strategija razvoja digitalne kulture; ● Kibernetska varnost; ● Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih po podatkih ZZZS.
– Prijavitelj mora v vlogi navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka, izbranega iz DIH kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo.
– Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije.
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 5.400.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.
– Upravičeni stroški so stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 5.4.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

● Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing. Sofinanciranje izdelave nove spletne strani (do 1.500 eur), spletne trgovine (do 2.500 eur), aplikacije (do 2.000 eur) in/ali rezervacijske platforme (do 2.500 eur). Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing, in sicer:
– izdelava nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika,
– izdelava nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika,
– vzpostavitev lastne spletne trgovine,
– vzpostavitev lastne rezervacijske platforme.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz DIH kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijske platformo.
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna trgovina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 5.400.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna in maksimalna višina neto subvencije je določena po vsakem posameznem ukrepu:
.     – izdelava nove spletne strani 500 do 1.500 eur;
.     – izdelave nove mobilne aplikacije 500 do 2.000 eur;.
.     – vzpostavitve lastne spletne trgovine 500 do 2.500 eur;
.     – vzpostavitev lastne rezervacijske platforme 500 do 2.500 eur.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za zgoraj navedene aktivnosti, skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 5.4.2019 do 30.9.2023.
– Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023) največ do 8.500 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

● Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost. Subvencija do 9.999 eur za izvedbo sistemskega varnostnega pregleda in/ali vdornega (penetracijskega) testa. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za:
– izvedbo sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak, ter
– izdelava vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz DIH kataloga strokovnjakov za posamezno področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.
– Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije.
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
– Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge na ta javni poziv.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 800.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami DIH Slovenije:
.     o sistemski varnostni pregled: subvencija od min 1.000 do max 5.000 eur.
.     o vdorni (penetracijski) test: subvencija od min 1.000 do max 9.999,99 eur
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 12.4.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem obdobju (od 2019 do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR.

● Javni poziv za Vavčer za prototipiranje. Do 5.000 eur subvencije za izdelavo prototipa, v fizični ali digitalni obliki. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva MSP podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega izvajalca, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter dalje ves čas trajanja projekta do oddaje zahtevka vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– podjetje prijavitelja je ustanovljeno največ pet let pred datumom oddaje vloge
– Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
– Prototip ne sme biti izdelan pred 19.06.2020.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 700.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe
– Sofinancirajo se stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2020 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

● Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti. Subvencija do 9.999 za pridobitev in/ali vzdrževanje različnih certifikatov. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– Izdajatelj potrdila o certifikatu ne more biti hkrati tudi zunanji izvajalec za pripravo na certificiranje.
– Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še veljaven.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 2.800.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe
– Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
.     – Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
.     – Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov
– Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
– Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva enkrat letno.

● Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih. Do 3.000 eur subvencije za aktivno udeležbo na mednarodnih forumih v tujini. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO Dubaj. Upravičena je tudi udeležba za mednarodni forum, ki je organiziran v digitalni obliki. Kot mednarodni forum pa se ne štejejo mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi je potrebno navesti naziv, datum in organizatorja mednarodnega foruma, za katerega bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške.
– Mednarodnega foruma se bo aktivno udeležil lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
– Pogoj za uveljavitev stroškov je aktivna udeležba na mednarodnem forumu, ki se šteje, če upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve, in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 500.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški udeležbe (največ dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu, in sicer stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu (to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma); stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma, ter stroški nočitev.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 19. 6. 2020 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko sredstva po javnem pozivu pridobi večkrat letno.

● Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke – zaščita intelektualne lastnine. Do 5.000 eur subvencije za prijavo in/ali vzdrževanje patentov, modelov in/ali znamk v tujini. Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

NAMEN:
Namen in cilj tega javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave patentne prijave, prijave modela, znamke; prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino; ter prevoda prijave.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca v kolikor se zanj odloči. Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:
.     – patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov UIL
.     – tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
.     – prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
.     – Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
.     – Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
.     – Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 1.204.816 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR (brez vključenega popolnega preizkusa), oz. 9.999,99 EUR (z vključenimi popolnim preizkusom).
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.