KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 SAMO TURIZEM

0
559

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so: • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: – brezobrestnem kreditu, – brez stroškov odobravanja in vodenja, – nižjih zavarovalnih zahtevah, – ročnosti kredita, – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij, • ohranitev delovnih mest.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

1.  ki opravljajo glavno dejavnost:

➢ I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

➢ I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

➢ I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

➢ I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

➢ N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

➢ N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

➢ R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

➢ N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8. 

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. 

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Več informacij tukaj!