Javni razpisi in ukrepi za pomoč podjetjem v kriznem času koronavirusa

0
939
razpis za financiranje

Pri The Slovenia vas želimo ažurno obveščati o najpomembnejših ukrepih in aktivnostih za blažitev negativnega vpliva koronavirusa na slovensko podjetništvo. 

V nadaljevanju bomo objavili trenutne javne razpise in ukrepe

Objavljen je nov javni razpis za vodilne destinacije

Zaradi razglasitve pandemije in popolne zaustavitve turističnih tokov v mesecu marcu se je Slovenska turistična organizacija (STO) odločila za zaprtje obstoječega javnega razpisa v podporo vodilnim turističnim destinacijam in z današnjim dnem objavila nov, v celoti gospodarskim razmeram prilagojen javni razpis.

Javni razpis predvideva nekaj ključnih sprememb, ki bodo vodilnim destinacijam omogočile učinkovitejše okrevanje na ciljnih trgih po normalizaciji razmer in ciljno usmerjeno promocijo vsake destinacije, prilagojeno njihovim organizacijskim zmožnostim in novo zastavljenimi strateškimi poslovnimi cilji. Te spremembe so:

 • povišan delež sofinanciranja iz 70 % na 80%;
 • povečano je število rokov oddaje zahtevkov za izplačilo iz obdobnih kvartalnih na mesečne;
 • podaljšan je rok za oddajo končnega zahtevka za izplačilo in sicer do 15. decembra 2020;
 • povečan je obseg upravičenih stroškov.
 • Vodilnim destinacijam je namenjena nespremenjena vrednost sofinanciranja v višini 1.200.000 evrov.

Novi roki za oddajo vlog so: 24.4.2020, do 24:00, 26.5.2020, do 24:00 in 29.6.2020, do 24:00. Izveden bo tudi Informativni dan.

Obvestilo o javnem naročilu Oglaševalske storitve za potrebe SPIRIT Slovenija v letih 2020 in 2021

Predmet naročila

Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »Oglaševalske storitve za potrebe SPIRIT Slovenija v letih 2020 in 2021« v dveh sklopih.

 • Sklop 1: Medijski zakup v Sloveniji do konca leta 2021 (priprava medijskega načrta, adaptacija enostavnih tiskanih in digitalnih oglasov, izvedba medijskega zakupa) – ocenjena vrednost 210.000 EUR brez DDV
 • Sklop 2: Medijski zakup v tujini do konca leta 2021 (priprava medijskega načrta, adaptacija enostavnih tiskanih in digitalnih oglasov, izvedba medijskega zakupa) – ocenjena vrednost 1.015.000 EUR brez DDV

Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali oba sklopa.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazumi z največ tremi ponudniki v sklopu, ki bodo oddale najugodnejše dopustne ponudbe po merilu za izbor.

Naročnik bo do naslednjega odpiranja konkurence naročal storitve od ponudnika, ki bo po tem razpisu oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Konkurenca med izbranimi ponudniki se bo odpirala po potrebi naročnika. Naročniku v času priprave te razpisne dokumentacije niso znane vse potrebe, zato si pridržuje pravico, da pri vsakokratnem odpiranju konkurence med izbranimi ponudniki povprašuje po storitvah. Ponudniki lahko ob vsakokratnem odpiranju konkurence storitve, ki so v popisu ponudijo po elementih merila, ki so enake ali nižje od ponudbenih cen navedenih v ponudbi (velja za sklop 2) ali v enakem oziroma višjem dosegu.

Celotna dokumentacija javnega naročila je dostopna na povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=348716.

Oddaja ponudb

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v skladu s 40. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil za predmet »Oglaševalske storitve za potrebe SPIRIT Slovenija v letih 2020 in 2021«.

Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je 6. 5. 2020, do 15.00 ure. 

Ponudbe morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020)

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:

 • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
 • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
 • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
 • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
 • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

 • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem;
 • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
 • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.

Več o predmetu javnega razpisa najdete tukaj.

Pogoji za sodelovanje

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.

Rok

Javni razpis bo odprt do vključno 17. 4. 2020, do 13. ure.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: [email protected].

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO 

STO je objavila spremembe javnega razpisa v podporo slovenskim turističnim podjetjem prilagojen novim razmeram na trgu

STO je 28.2.2020 objavila nov javni razpis, s čemer je približala podjetjem možnost sofinanciranja manjših promocijskih projektov in izvedbo projektov tudi na domačem trgu.

20. marca, je STO objavila spremembeodprtega javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letošnjem letu. Zaradi napovedanih sprememb turističnih tokov je STO prilagodila eno izmed  ključnih meril javnega razpisa: promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone na način, da bo z maksimalnim številom točk  po tem merilu (25 točk) nagradila tiste, ki bodo izvajali promocijo izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali  večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja.

STO je tudi povečala vrednost javnega razpisa in sicer z 431.294,55 evrov na 650.000 evrov, s čemer bo omogočila podporo do 65 projektom.

Podaljšani so tudi roki oddaje vlog in sicer se prvi rok za oddajo vlog 2.4.2020 podaljša na oddajo do 15.4.2020 do 24:00 ure, drugi rok 4.6.2020 pa na 10.6.2020 do 24:00 ure. Vse informacije o javnem razpisu najdete na povezavi.

Podrobnejše informacije so na voljo tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Na javnem razpisu so na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti  431.294,55 evrov.

Prvi rok za oddajo vloge je do 2.4.2020, do 24:00 ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 4.6.2020, do 24:00 ure.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:

 • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
 • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
 • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
 • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
 • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

 • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem;
 • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
 • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.

Več o predmetu javnega razpisa najdete tukaj.

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija

Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 17. 4. 2020, do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: [email protected].

Informacije MGRT o ukrepih za zmanjševanje negativnega vpliva koronavirusa 

K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za slovensko gospodarstvo in turizem je MGRT sprejelo vrsto ukrepov, s katerimi bo ministrstvo priskočilo na pomoč slovenskemu gospodarstvu, ki se zaradi izbruha koronavirusa sooča s številnimi težavami. MGRT pripravlja tudi dodatne ukrepe za gospodarstvo, vključno za samozaposlene.

Ključne povzemamo v nadaljevanju, več informacij pa je na voljo na spletni strani MGRT

Državni zbor je 19. marca sprejel dva zakona. Prvi omogoča enoletni odlog odplačevanja posojil tistim, ki jim je bilo z državno odredbo onemogočeno poslovanje, drugi pa, da bo država poravnala del stroškov za plače delavcev napotenih na čakanja na delo doma. Več v nadaljevanju.

Kreditne linije SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada

Iz ukrepov kreditnih linij SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) povzemamo za turizem ključne ukrepe.

Vsi ukrepi so na voljo na povezavi.

SID banka

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte. Med drugim bo s spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem ministrstvo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagalo obvladovati likvidnostne krče (finančni produkt bo trgu na voljo od aprila 2020 dalje).

Obstoječih produktih v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na spletni strani SID banke. Prav tako so na spletni strani SID banke že dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na tel.: 01/200 74 80 ali 01/200 75 14 ter preko e-naslova: [email protected].

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

MGRT in SPS oblikujeta ukrepe, ki bodo naslovili mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 mio EUR. Denar bo na voljo za različne namene, od novih hitrih likvidnostnih kreditov SPS, namenjenim odpravi likvidnotnih krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavirusa in obstoječih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, prioritetno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo tudi za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa. Ta sredstva bodo na trgu v celoti na voljo od marca dalje.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani 
SPS.

Interventni ukrepi na davčnem in kreditnem področju

​Poslanci so 20. marca sprejeli interventne ukrepe na davčnem in kreditnem področju, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujejo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

Več si lahko preberete na strani VladeRS na povezavi

Preberite tudi Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa​.

Podaljšujejo se roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

S podaljšanjem rokov bodo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe. Zamikajo se:

 • rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.
 • skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

Delo od doma in primeri karantene v Sloveniji

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je svoji spletni strani objavil dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 s pojasnili, ki jih sproti dopoljujejo. Več si lahko preberete na povezavi.

Predlog ukrepa za vlado RS

Trenutne razmere nedvomno predstavljajo vse pogoje za globoko socialno krizo. Gospodarske že nastajajo in jih vidimo vsak dan. Občutijo jih tudi delavke in delavci. Njihovi mesečni prejemki se bodo zaradi trenutnih kriznih razmer in zaradi ravnanj nekaterih delodajalcev, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, znižali,  nekaterim celo za 20 ali več odstotkov, marsikdo bo izgubil zaposlitev. Tolikšno znižanje ima izreden vpliv na njihovo zmožnost preživetja. Zlasti, ko gre za vprašanje delavk in delavcev z nizkimi mesečnimi prejemki in za ljudi iz socialno šibkih okolij.

Potrebujemo ukrepe, ki bodo zavarovali socialni položaj delavk in delavcev pa tudi vzpodbujali notranjo potrošnjo takoj po umiritvi teh razmer. Najmanj kar je treba je ohraniti kupno moč prebivalstva. Pri tem ima lahko odločilno vlogo samo država. Sredstva za spodaj navedene predloge se naj zagotovijo s proračunskimi sredstvi tako na ravni države kot tudi na ravni posameznih občin, ter iz sredstev EU.

Pri navajanju predlogov izhajamo iz stališča, da so ukrepi mogoči in izvedljivi, nimamo pa inštrumentov za pripravo izračunov. Če sledimo tudi izjavam mednarodne politike, potem je denar treba najti. Iz rezerv, s prerazporejanjem, zadolževanjem… Verjamemo, da bodo odgovorni znali ukrepe uporabiti ali pa obrazložiti, zakaj niso uporabljivi. S predlogi skušamo aktivno prispevati k reševanju situacije v času, ko je to še mogoče.

Predlagamo, da se za posameznike:

 • Najmanj za 30% zniža cena najemnin za stanovanja, katerih lastnik je država ali občina za obdobje od 01.03.2020 do najmanj 30.06.2020
 • Zniža RTV prispevek za najmanj 15% za obdobje do 30.06.2020
 • Prepove dvig cen osnovnih življenjskih potrebščin za obdobje do 30.06.2020 (najvišja možna cena je enaka ceni na dan 01.03.2020),
 • prav tako pa bi se lahko na osnovne življenjske potrebščine znižala stopnja DDV
 • Najvišja malo prodajna cena pogonskih goriv in kurilnega olja je enaka ceni, ki velja na dan 21.03.2020.
 • Za najmanj 15% se poveča subvencioniranje vrtcev ter oskrbe v domih za starejše Najmanj za 30% zniža cena elektrike in komunalnih storitev za obdobje od 01.03.2020 do najmanj  30.06.2020
 • V sodelovanju z Banko Slovenije in v Sloveniji delujočimi bankami ter drugimi finančnimi institucijami (npr. Leasing hišami) se dogovori oprostitev oziroma vsaj 50% znižanje obresti za finančne obveznosti posameznikov, ki izhajajo iz kreditnih in leasing pogodb.
 • za posameznike predlagamo brezplačni odlog mesečnih plačilnih obveznosti  iz naslova sklenjenih kreditnih in leasing ter drugih finančnih pogodb in sicer za obdobje do 30.06.2020.
 • Banke bi lahko najmanj za 50% znižale stroške bančnega poslovanja s fizičnimi osebami
 • Olajša se dostop do bančnih  kreditov katerih namen je energetska obnova stavb oziroma vlaganje v večjo energetsko učinkovitost stavb. Poroštvo države je na tem mestu dobrodošlo
 • Odloži se plačilo dohodnine za leto 2019 do konca leta 2020 oziroma se omogoči obročno izplačilo dohodnine do višine 1.000 EUR za leto 2019 do konca leta 2021

Za pravne osebe predlagamo, da se:

 • Oblikujejo se posebna proračunska sredstva, ki so namenjena vsem delodajalcem v katerih je zaradi posledic epidemije nastale poslovna škoda ali je zaradi pogodbenih kazni do poslovnih partnerjev ogroženobstoj delovnih mest. Upravičenost do tovrstnih proračunskih sredstev je potrebno vezati na ohranitev delovnih mest.
 • posebno državno pomoč morajo biti deležni tisti delodajalci katerim je v času epidemije onemogočeno opravljati svojo dejavnost oziroma jim je le-ta zelo okrnjena
 • v dejavnostih, ki poslujejo zaradi potreb prebivalstva, se prihodek, ki se izkazuje kot presežek zaradi razmer porabi za kritje plač delavcem, ki sedaj delajo. V ta namen se oblikuje poseben sklad

Oblikovanje instituta in sklada za začasno čakanje na delo z obveznostjo izobraževanja (v nadaljevanju: sklad)

Gre za predlog, ki na eni strani upošteva ekonomsko in socialno stisko ljudi, postopno okrevanje gospodarstva ter hkrati pripomore k dvigu digitalne pismenosti delovno aktivnega prebivalstva ter vključenosti v vseživljenjsko učenje. S tem pa se poveča zaposljivost delavk in delavcev pri čemer noben od njih ne zapade v tim. »odprto brezposelnost«. Začetna sredstva za oblikovanje sklada in črpanje sredstev iz njega bi se v prvi fazi lahko zagotovila iz sredstev strukturnih skladov, Evropske kohezijske politike, proračuna RS, ob hkratnem »polnjenju sklada z obveznimi prispevki gospodarskih družb« (prispevki lahko veljajo za vse gospodarske družbe v Sloveniji ali pa zgolj za tiste, ki bodo koristile možnosti, ki jih sklad ponuja). Podan predlog je tudi skladen z določbo 1.odst.170.člena ZDR-1, pri čemer pa stroške izobraževanja, usposabljanja in pridobivanja novih kompetenc krije država iz sredstev sklada. Država krije tudi stroške iz določbe 130.člena ZDR-1, ki so povezana s temi aktivnostmi. Dodatna izobraževanja, usposabljanja in pridobivanje novih kompetenc organizira in izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Lahko tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev. Zunanji izvajalci bi lahko del sredstev, potrebnih za izvajanje vseživljenjskega učenja, izobraževanj, usposabljanj, pridobivanja novih kompetenc tudi pridobili v okviru kohezijskih sredstev oziroma drugih javnih razpisov.

Delovanje sklada, pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njega je morda najbolj enostavno opisati na primeru:

Delodajalec A zaradi posledic epidemije ugotovi, da je delo določenega števila delavcev nepotrebno, ne ve pa kako dolgo bo njihovo delo nepotrebno. Ve pa, da bo s postopnim okrevanjem njihovo delo tudi potreboval, pri čemer pa je dinamika potrebe po delu zaenkrat še neznanka. V tem trenutku ga bo po najkrajši poti odpustil, saj mu Institut začasnega čakanja na delo, tako kot je urejen sedaj, v tem trenutku povzroča stroške, ki jih ne more plačati, če ne deluje (npr. ne nujne trgovine, gostinstvo…) in mu celo onemogoča okrevanje in sklepanje novih poslov, nabavo surovin,…….. .

Te delavce bi delodajalec napotil na sklad z nadomestilom plače v višini, ki je določena v določbi 2.odst.138.člena ZDR-1. Celotne stroške nadomestila plače (torej tudi stroške prispevkov) si država in delodajalec delita v določenem razmerju (država lahko tudi  krije stroške vseh prispevkov), delodajalec pa v sklad zraven prispeva še denarni znesek v višini npr. 5-10 % bruto delavčeve povprečne plače iz zadnjih treh mesecev dela. Hkrati z napotitvijo delavca na sklad lahko delodajalec obvesti Zavod za zaposlovanje o znanjih, kompetencah in usposobljenostih, ki jih bo v okviru delovnega procesa potreboval v prihodnje oziroma katera znanja, kompetence zaposlenih bo potreboval v prihodnje. Zavod za zaposlovanje, skupaj z delodajalcem in delavcem, pripravi načrt usposabljanja, dodatnega izobraževanja oziroma pridobivanja novih znanj in kompetenc za vsakega delavca posebej (lahko tudi za skupino delavcev, ko potrebo po novih znanjih, kompetencah izrazi delodajalec).

Delavcu, ki je napoten na sklad delovno razmerje pri delodajalcu ne preneha in mu traja z vsemi pravicami in obveznostmi še nadalje. Delavec je upravičen do nadomestila plače pod pogojem, da se v času čakanja na delo usposablja, izobražuje in ravna v skladu z načrtom usposabljanja, ki ga je zanj pripravil Zavod za zaposlovanje RS. V primeru, da bi delodajalec tekom začasnega čakanja na delo na skladu ugotovil, da je delo takšnemu delavcu postalo trajno nepotrebno, mu je dolžan izplačati odpravnino v skladu z določbo 108.člena ZDR-1, pri čemer se upošteva tudi čas prebit na skladu. V tem primeru delavec pridobi denarno nadomestilo za čas brezposelnosti skladno z določbami ZUTD, pri čemer pa se v dolžino trajanja prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposelnosti všteva tudi čas, ko je delavec bil na skladu in se ravnal skladno z načrtom usposabljanja. Osnova za izračun višine denarnega nadomestila je v tem primeru plača, ki jo je delavec prejemal pred napotitvijo na sklad.Delavec je lahko na skladu največ npr. 12 mesecev. Po preteku 12.mesecev je delodajalec dolžan delavca pozvati nazaj na delo, na delovno mesto za katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma mu ponuditi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za drugo ustrezno delovno mesto.

Zgoraj naveden predlog oblikovanja instituta začasnega čakanja na delo z obveznostjo izobraževanja seveda ne odgovarja na vsa vprašanja, ki se utegnejo postaviti v povezavi z izvajanjem le tega. Osnovna ideja predloga je ta, da se vzpostavi sistem, ki bi preprečeval prenehanje delovnega razmerja večjemu številu delavcev in s tem prehod v odprto brezposelnost, preprečil morebitno predčasno upokojevanje večjega števila delavcev, preprečil večje izdatke iz državnega proračuna, preprečil zlorabe, ki se že dogajajo pri odpovedih pogodb o zaposlitvi (kar v primeru odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov nesporno nastanejo tako iz naslova denarnih nadomestil za čas brezposelnosti kot tudi iz naslova raznih socialnih transferjev, pomoči,……),

Tako oblikovan sklad lahko deluje tudi po prenehanju kriznih razmer, polni pa se v nadaljevanju s prispevki države in delodajalcev, lahko se ga predvidi tudi za izplačevanje odpravnin delavcem.

Ker ne vemo, s kakšno dinamiko poteka pripravljanje ukrepov na Vladi, ukrepe posredujemo kot prvi odziv na poročanja sredstev javnega obveščanja, da se predlogi pripravljajo. Posredoval bomo tudi nove, čim bodo pripravljeni. Hkrati pozivamo, da se v pripravo ukrepov vključi Ekonomsko socialni svet kot tripartitni organ, ki ima pristojnosti na področju ekonomskih in socialnih pravic delavcev.

Vir: Slovenska turistična organizacija in SPIRIT

Da bi v najkrajšem času in učinkovito premagali virus vabimo, da se pridružite pozivu #ostanidoma in pozivu Svetovne turistične organizacije: »Ostani doma – potuj jutri« (Stay home – but travel tomorrow!) tudi vi.